ماه: دی ۱۴۰۲

قابل توجه کلیه همکاران مشغول در کشتارگاه های طیور استان اصفهان

(فوری)قابل توجهکلیه مسولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کشتارگاه های طیور استان اصفهانبدینوسیله به اطلاع می رساندجداول حقوقی عزیزان درسال ۱۴۰۲ فقط با‌ جدول تنظیمی این انجمن ومهرانجمن دارای اعتبار…