ماه: بهمن ۱۳۹۸

انتشار دوره جدید نشریه راهنمای دامپزشکی نظام دامپزشکی اصفهان – فراخوان جهت ارسال مقالات اعضای شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان، با توجه به انجام مراحل قانونی جهت باز نشر فصلنامه راهنمای دامپزشکی، از همکاران محترم دعوت می گردد تا مقالات تحقیقی، پژوهشی و…

اطلاعیه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی – فراخوان تکمیل پرونده رتبه بندی و تائید صلاحیت

قابل توجه کلیه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با توجه به مصوبات اولین جلسه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی و بنابر…