ماه: آذر ۱۳۹۷

روز ملی دامپزشکی فراتر از یک نام / گزارش تصویری بزرگداشت روزملی دامپزشکی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

با توجه به برگزاری گردهمایی بزرگ انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان گزارش تصویری این مراسم در قالب سه کلیپ 1 دقیقه ای ارائه می گردد…