باستناد ماده۱۳۱ قانون کارو ایین نامه مصوب ۱۳۸۹/۸/۳ هیات وزیران وبه موجب جلسه های مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵ مجمع عمومی و۱۴/۰۱/۸/۱ هیات مدیره و نامه مورخ ۱۴۰۱/۸/۵اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در مورد تجدید انتخابات انجمن صنفی ، اسامی وسمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن صنفی مسولین بهداشتی و ناظرین دامپزشکی استان اصفهان به شرح زیر می باشد:

ا) اقای دکتر فرهاد حکیمانه     رییس هیات مدیره

۲)اقای دکتر حسن نصر        نایب رییس هیات مدیره

۳)اقای مهندس سید عباس حسینی    دبیر

۴)اقای دکتر حمید رضا قناعی سیچانی خزانه دار

۵)اقای دکتر محمدمهدی غفوری 

عضو اصلی هیات مدیره

۶)خانم مهندس راضیه جولایی 

عضو علی البدل هیات مدیره

۷)اقای دکتر احمدرضا قاضی

بازرس اصلی هیات مدیره

۸)اقای مهندس حسین عبدالهی 

بازرس علی البدل هیات مدیره

روبط عمومی انجمن صنفی

توسط admin