مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی مشمول قوانین مالیات بر حقوق / تعیین تکلیف وضعیت پروانه های بهداشتی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی

بر مبنای پیگیریهای مداوم هیئت رییسه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، درخصوص تعیین تکلیف وضعیت شمول  همکارانی که، نسبت به…

بیشتر بخوانید مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی مشمول قوانین مالیات بر حقوق / تعیین تکلیف وضعیت پروانه های بهداشتی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی