رویکرد سازمان دامپزشکی کشور در دوره جدید بر همراهی و همدلی با بخش خصوصی دامپزشکی استوار است / دیدار نمایندگان انجمنهای صنفی دامپزشکی با ریاست سازمان دامپزشکی کشور

دکتر رفیعی پور در دیدار نمایندگان انجنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به نقش دامپزشکی در بهبود شرایط بهداشتی…

بیشتر بخوانید رویکرد سازمان دامپزشکی کشور در دوره جدید بر همراهی و همدلی با بخش خصوصی دامپزشکی استوار است / دیدار نمایندگان انجمنهای صنفی دامپزشکی با ریاست سازمان دامپزشکی کشور