تغییر از درون، تغییر برای تولد / چرا تخم مرغ از درون به راحتی شکسته می شود .

اگر در عکس نوشته ضمیمه این مطلب بنگرید با یک متن فلسفی و بعبارتی متنی که تلاشش بازکردن روزنه های جدید در زندگی برای سفارش…

بیشتر بخوانید تغییر از درون، تغییر برای تولد / چرا تخم مرغ از درون به راحتی شکسته می شود .