همراهی و پیگیری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در احقاق حقوق اعضا / نامه سپاس انجمن صنفی به سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با توجه به پیگیری و همراهی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان…

بیشتر بخوانید همراهی و پیگیری اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در احقاق حقوق اعضا / نامه سپاس انجمن صنفی به سازمان دامپزشکی کشور