ابلاغ جدول حقوق و مزایای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی / آغاز انعقاد قراردادها در انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان انعقاد قرارداد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی استان اصفهان مطابق جداول…

بیشتر بخوانید ابلاغ جدول حقوق و مزایای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی / آغاز انعقاد قراردادها در انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان