لزوم تشکیل و تسریع در فعالیت کمیته ماده ۱۹ استان اصفهان / جلسه مشترک بررسی تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ در سال ۱۳۹۷

طی جلسه ای در روز یکشنبه مورخه نهم اردیبهشت ماه ۹۷ جلسه مقدماتی تدوین مراحل اجرایی دستورالعمل ماده ۱۹ و تعیین میزان افزایش و تغییر…

بیشتر بخوانید لزوم تشکیل و تسریع در فعالیت کمیته ماده ۱۹ استان اصفهان / جلسه مشترک بررسی تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ در سال ۱۳۹۷