پرسشی به وسعت عمر انسان / تقدم و تاُخر مرغ یا تخم مرغ پرسشی که پاسخ گرفت .

مرغ ابتدا به وجود آمد یا تخم مرغ. پرسشی که قرنها ذهن انسان را به خود مشغول کرده بود، تا بدانجا که در بین فلاسفه…

بیشتر بخوانید پرسشی به وسعت عمر انسان / تقدم و تاُخر مرغ یا تخم مرغ پرسشی که پاسخ گرفت .