اطلاعیه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی – فراخوان تکمیل پرونده رتبه بندی و تائید صلاحیت

قابل توجه کلیه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان با توجه به مصوبات اولین جلسه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین…

بیشتر بخوانید اطلاعیه کمیته استانی رتبه بندی و تائید صلاحیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی – فراخوان تکمیل پرونده رتبه بندی و تائید صلاحیت