همایش بزرگداشت روز ملی دامپزشکی و جلسه مشترک نشست سالیانه اداره کل و مجمع عمومی انجمن / شرکت برای کلیه اعضای شاغل در مراکز الزامی است

به مناسبت بزرگداشت روز ملی و هفته دامپزشکی، جلسه مشترکی با عنوان نشست سالیانه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان…

بیشتر بخوانید همایش بزرگداشت روز ملی دامپزشکی و جلسه مشترک نشست سالیانه اداره کل و مجمع عمومی انجمن / شرکت برای کلیه اعضای شاغل در مراکز الزامی است