موفقیت محققین هندی در تشخیص جنسیت جوجه‌های بوقلمون یک‌روزه با استفاده از فناوری بر پایه DNA

دانشمندان هندی با استفاده از تکنولوژی مبتنی بر DNA، جنسیت جوجه‌های تازه از تخم در‌آمده و هچ شده را تعیین نمودند. استفاده از این روش باعث…

بیشتر بخوانید موفقیت محققین هندی در تشخیص جنسیت جوجه‌های بوقلمون یک‌روزه با استفاده از فناوری بر پایه DNA