نگاهی به تاریخچه دامپزشکی اصفهان

در سال ۱۳۱۱ بدستور مرحوم دکتر حامدی مؤسس دانشگاه دامپزشکی در ایران دکتر پراین آلمانی که سرهنگ بازنشسته ارتش بود با هماهنگی سرهنگ علوی مقدم ، یک…

بیشتر بخوانید نگاهی به تاریخچه دامپزشکی اصفهان