ارتباط انتروتوکسمی گوسفندان و ابتلا به MS درانسان / تحقیق جدید در دانشگاه اکستر

امکان ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS  در انسان با زهرابه (تراوشات عوامل بیماریزا) ناشی از بیماری گوسفند امکان ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس MS  در انسان…

بیشتر بخوانید ارتباط انتروتوکسمی گوسفندان و ابتلا به MS درانسان / تحقیق جدید در دانشگاه اکستر