الزام طی دوره کارآموزی و بازآموزی در جهت اعتلای جایگاه فنی و توانمندی علمی شاغلین به مسئولیت و نظارت بهداشتی دامپزشکی / جلسه نهایی تدوین آیین نامه کارآموزی و بازآموزی نظارت بهداشتی دامپزشکی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، آخرین جلسه بررسی و تدوین آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی…

بیشتر بخوانید الزام طی دوره کارآموزی و بازآموزی در جهت اعتلای جایگاه فنی و توانمندی علمی شاغلین به مسئولیت و نظارت بهداشتی دامپزشکی / جلسه نهایی تدوین آیین نامه کارآموزی و بازآموزی نظارت بهداشتی دامپزشکی