بر مبنای پیگیریهای مداوم هیئت رییسه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان، درخصوص تعیین تکلیف وضعیت شمول  همکارانی که، نسبت به دریافت پروانه اشتغال به نظارت بهداشتی از سازمان دامپزشکی اقدام می نمایند، و بحث مشمولیت مالیاتی، وفق بند ب قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر شمول مالیات بر حقوق وفق قانون مذکور، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، پاسخی به شرح زیر، ارسال نموده است .

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
با سلام
احتراما عطف به نامه شماره 97/410/229 مورخ 1397/01/18 در خصوص شمولیت مالیات مشاغل یا حقوق قرارداد کاری مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی مستقر در مراکز تولیدی و عرضه فرآورده های دامی، باستحضار می رساند نظر به بررسی قرارداد ارسالی به شماره 79/94/311 مورخ 1394/03/03 بصورت نمونه و مواد 1 و 2 و 3 و تبصره های ماده 3 و نیز بندهای ماده 4 و 6 ماده 5 و جدول پیوست ماده 3 قرارداد فوق و فیشهای حقوق ضمیمه نامه مذکور و نظر به مواد 82 و 86 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن برابر آخرین اصلاحیه 1394/04/31 بشرح ذیل :
ماده ۸۲ : درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقدیاغیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است .
ماده 86 پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره یک:  در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون، به نرخ مقطوع 10 درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.
لازم به ذکر است پرداخت هایی که به موجب اسناد و مدارک بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر (1396/06/11) صورت پذیرد فارغ از تاریخ انعقاد قرارداد با انجام کار مشمول مقررات ماده 86 مالیاتهای مستقیم مصوب 1396/04/27 خواهند بود .
لذا با عنایت به مستندات ارائه شده توسط آن اداره کل قرارداد مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی مشمول مالیات بر حقوق می باشند .

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

با عنایت به موارد فوق، و مطابق صورتجلسه مورخ نهم اردیبهشت ماه 97 و توافق انجمن صنفی و اداره کل دامپزشکی استان اصفهان،  مقرر گردید تا اطلاع ثانوی و کسب تکلیف از سازمان دامپزشکی کشور، همکارانی که قبلا پروانه اشتغال دریافت نموده اند، و هم اکنون متقاضی تمدید هستند، جهت طی روال اداری و آپلود مدارک، در بخش مدارک مربوط به سوء پیشینه کیفری، گواهی عدم اعتیاد و مفاصا حساب ابطال تمبر مالیاتی، از فایلهای دوره گذشته خود استفاده نمایند . و همکارانی که برای اولین بار تقاضای بررسی و صدور پروانه دارند، در هنگام مراجعه به ادرات مالیاتی استان اصفهان، با ذکر شماره نامه مذکور (104/3934/ص مورخه 1396/01/26) به متصدیان ادارات مالیات، موضوع پرداخت فیش تنها جهت ابطال تمبر و عدم شمول وضعیت مودی مالیاتی به جهت پروانه مذکور را، متذکر گردند .

توسط admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *