علت عملکرد موفق و حماسی در انتخابات نظام دامپزشکی

به نام حضرت دوست که مهر را در فراز و شر را در فرود نهاد و دوستان ما را از همراهان همدل قرار داد.در انتخابات نظام اتحاد و همدلی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی حماسه آفرید ولی چرا به این اتحاد. رسیدیم ؟ اگر عملکرد انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی را از شروع […]

Continue Reading