چرا تعامل، سازنده است ؟

دکتر کامران شماعی – ائتلاف تعامل سازنده بخش اول یکی از واژه هایی که دامنه معنایی وسیعی دارد و از قضا در فرهنگ سیاسی-اجتماعی ایران بسیار گسترش یافته است واژه تعامل است که مانند واژه تساهل و تسامح بجای تفسیر و هنجاریابی معنایی آن، به دستاویزی برای حذف رقیب و یا بهانه ای برای تخریب […]

Continue Reading