انتشار دوره جدید نشریه راهنمای دامپزشکی نظام دامپزشکی اصفهان – فراخوان جهت ارسال مقالات اعضای شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان، با توجه به انجام مراحل قانونی جهت باز نشر فصلنامه راهنمای دامپزشکی، از همکاران محترم دعوت می گردد تا مقالات تحقیقی، پژوهشی و علمی خود مرتبط با دامپزشکی را به دفتر دبیرخانه شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان جهت چاپ در فصلنامه مذکور ارسال نمایند. مقالات بایستی بصورت چاپی […]

Continue Reading