آغاز فرآیند انعقاد قراردادهای همکاران

با درود به همکاران عزیز با توجه به آغاز روند ثبت و انعقاد قراردادهای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی عضو انجمن، باستحضار می رسانند که همکاران محترم که قصد انجام مراحل عقد قرارداد دارند مدارک ذکر شده در تصویر زیر را همراه با اسکن مدارک زیر آماده نمایند تا در هنگام مراجعه مطابق تقویم […]

Continue Reading